druginacini

Dobrodošli na moj blog

15.02.2010.

plinovi

.

VISOKOPEĆNI PLIN

 

Visokopećni plin je smjesa gorivih i negorivih plinova, dobivenim kao nus produkt u  tehnološkom procesu proizvodnje gvožđa u  visokim pećima.

 

Visokopećni  plin je bez boje, mirisa i okusa, zapaljiv je i gori plavičastim plamenom.

 

Prosječan sastav

(u vol%)

Ugljenmonoksid      CO

28 - 31%

Ugljendioksid          CO2

8 - 12%

Azot                          N2

52 - 60%

Vodonik                  H2

0,5 - 4%

Metan                       CH4

0,5 - 3%

Kisik                         O2

0,2-0,4 %

 

Fizičko – hemijska svojstva:

-          Specifična težina 1,25 – 1,37 kg/Nm3  -   lakši od zraka

-          donja kalorična vrijednost 3,5 – 5,04 MJ/ Nm3                   

-          donja granica eksplozivnosti varira od 24 – 46 % plina u zraku

-          gornja granica eksplozivnosti varira od 62 – 78 % plina u zraku

-          pritisak eksplozije u zatvorenom sudu 34,3 N/cm2

-          temperatura paljenja 650  0C

-          temperatura gorenja 1470  0C

-          količina prašine u čistom plinu 4 mg/ Nm3

 

Visok sadržaj ugljenmonoksida CO  u visokopećnom plinu svrstava ovaj plin u veoma otrovne plinove.

Pri udisanju ugljenmonoksida, dolazi do trovanja organizma putem krvi.

Max. dopuštena koncentracija ugljenmonoksida u atmosferi radnih prostorija i radilišta iznosi 58 mg/m3 ili 50 ppm.

 

Početni simptomi trovanja ugljenmonoksidom su slijedeći:

 • jaka glavobolja
 • osjećaj pritiska i težine u glavi
 • bezizražajni pogled,
 • muti mu se u glavi,
 • otkucaji u sljepočnicama,
 • šum u ušima,
 • osjećaj potpune slabosti,
 • Ubrzani puls

 

Mjere zaštite:

 • obilježiti mjesta gdje su moguće koncentracije CO
 • redovno vršiti kontrolu koncentracije CO u radnoj atmosferi pomoću indikatora za mjerenje koncentracije plina
 • prilikom izvođenja određenih radova obavezno upotrebljavati odgovarajuća lična zaštitna sredstva (dišni aparati ili samospasioci)
 • pridržavati se medicinskih preporuka

UGLJENMONOKSID CO

 

Ugljenmonoksid je gas bez boje, mirisa i okusa. Spada u grupu lako zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih gasova, malo je lakši od vazduha, gravira od poda prostora istiskuje kiseonik i zauzima njegovo mjesto u radnom prostoru, posebno ako je slabo strujanje vazduha u radnom prostoru.

Temperatura paljenja mu je 640-658 0C, temperatura gorenja 2300 0C. Gori tamno plavim plamenom. Sa vazduhom lako gradi eksplozivnu smješu, donja granica eksplozivnosti je 12,5 %, a gornja 75 %., a najača eksplozija nastaje pri koncentraciji od 28,57%.

Max. dopuštena koncentracija CO iznosi 58 mg/m3, 50 ppm ili 0,005 vol %.

 Lako se spaja sa hemoglobinom u krvi oko 300 puta lakše od kiseonika pa se zato i naziva krvni otrov.

 Takav hemoglobin ne učestvuje u prenošenju kiseonika tkivima. Ako je koncentracija u vazduhu samo 0,3 %, smrt za čovjeka nastupa u roku od 15 minuta.

 Početni simptomi trovanja ugljenmonoksidom su slijedeći:

 • jaka glavobolja
 • osjećaj pritiska i težine u glavi
 • bezizražajni pogled,
 • muti mu se u glavi,
 • otkucaji u sljepočnicama,
 • šum u ušima,
 • osjećaj potpune slabosti,
 • Ubrzani puls

 Kod jakih trovanja nastupa opšta paraliza tijela sa padom i smrću.

 Trovanje ugljenmonoksidom zavisi od njegove koncentracije u vazduhu, obima disanja i intenziteta, kao i vremena izloženosti organizma trovanju.

 

·        ukoliko je krv zasićena sa CO do 20% nema simptoma trovanja

·        ukoliko je krv zasićena sa CO do 20 - 40% opšte poteškoće (potištenost, pijanost, veselost, nagon za samohod),

·        ako je krv zasićena >60% nastaje smrt

 Trovanje ugljenmonoksidom može biti akutno i hronično. Akutno trovanje je eksponiranje u kraćem vremenskom intervalu u prostoru sa povećanom koncentracijom CO, a hronično u slučaju višestrukogponavljanja izloženosti niskim koncentracijama CO.

 Mjere zaštite:

 • obilježiti mjesta gdje su moguće koncentracije CO
 • redovno vršiti kontrolu koncentracije CO u radnoj atmosferi pomoću indikatora za mjerenje koncentracije plina
 • prilikom izvođenja određenih radova obavezno upotrebljavati odgovarajuća lična zaštitna sredstva (dišni aparati ili samospasioci)
 • pridržavati se medicinskih preporuka

 U slučaju trovanja ugljenmonoksidom potrebno je :

 • odmah izmjestiti zatrovanog iz kontaminirane sredine,
 • pozvati liječnika,
 • ako otrovani ne diše primjeniti vještačko disanje,
 • primjeniti terapiju vještačkog disanja ili inhalacije odgovarajućim aparatom

UGLJENDIOKSID CO2

 Ugljendioksid je gas bez boje, mirisa i vrlo blagog kiselkastog okusa.

 Teži je od vazduha i zauzima donje dijelove radnih prostora pri podu.

Nastaje potpunim sagorjevanjem organskih materija i predstavljaposljednju fazu sagorjevanja.

Ugljendioksid ne gori niti potpomaže gorenje.

 Nije otrovan ali je zagušljiv, jer smanjuje sadržaj kiseonika u vazduhu.

Dozvoljena koncentracija u vazduhu  za normalni rad je 1% ili 1000 ppm.

Disanje ljudi se pogoršava u zavisnosti od koncentracije CO2 u vazduhu  što znaći ako ga ima više od 3% disanje je dvostruko brže, koncentracija od 4-6% disanje je otežano, iznad 6% javlja se glavobolja, šum u ušima, a kod dužeg boravka i nesvjestica i koncentracija iznad 10-11,5% nastupa smrt dužim boravkom u takvoj atmosferi.

 Mjere zaštite:

 • obilježiti mjesta gdje su moguće koncentracije CO2
 • redovno vršiti kontrolu koncentracije CO2 u radnoj atmosferi pomoću indikatora za mjerenje koncentracije plina
 • obezbijeđenje dobre isisne ventilacije
 • prilikom izvođenja određenih radova u ograničenom prostoru gje se pojavljuje CO2  obavezno upotrebljavati odgovarajuća lična zaštitna sredstva (dišni aparati ili samospasioci)
 • pridržavati se medicinskih preporuka

 Prva pomoć od gušenja CO2  sastoji se:

 • U što bržem iznošenju unesrećenog na svjež vazduh.
 • pozvati liječnika,
 • Unesrećenom treba raskopčati odjeću i omogućiti što bolje disanje 
 • Ako je funkcija disanja prekinuta treba unesrećenom davati vještačko disanje na jedan od poznatih načina.

KOKSNI PLIN

 

Sirovi koksni plin se izdvaja kao nus – proizvod u procesu suhe destilacije kamena u koksnim baterijama.

Nakon izdvajanja katrana, amonijaka i benzola te kondenzacije pare očišćeni koksni plin se koristi kao tehnološko gorivo, najčešće u obliku mješavine sa visokopećnim plinom.

Koksni plin je bez boje, neugodnog mirisa i okusa, veoma toksičan, zapaljiv i eksplozivan u smješi sa vazduhom zbog visokih koncentracija vodonika i metana.

 

Prosječan sastav

u vol%)

Ugljenmonoksid      CO

5%

Ugljendioksid          CO2

3%

Azot                          N2

3%

Vodonik                  H2

60%

Metan                       CH4

26%

Kisik                         O2

0,6 %

 Donja granica eksplozivnosti je od 4,5 – 7 %, a gornja od      26 – 32 % plina u smješi sa vazduhom. Temperatura paljenja mju je oko 5600C , a temp. gorenja je 23300C.

 Toksično dejstvo koksnog plina na čovječiji organizam je djelovanje ugljenmonoksida, ugljenvodonika, sumporvodonika, amonijaka, naftalina i benzola, na respiratorne organe te na kožu i sluzokožu, obzirom da su navedene materije veoma otrovne.

 Mjere zaštite:

 • obilježiti mjesta gdje su moguće koncentracije koksnog plina
 • redovno vršiti kontrolu koncentracije koksnog plina u radnoj atmosferi pomoću indikatora za mjerenje koncentracije plina
 • prilikom izvođenja određenih radova obavezno upotrebljavati odgovarajuća lična zaštitna sredstva (dišni aparati ili samospasioci) a zbog nagrizajućeg dejstva na kožu i sluzokožu, neophodno je koristiti specijalna odijela, zaštitne rukavice i naočale.
 • pridržavati se medicinskih preporuka

KISEONIK O2

 

To je gas bez boje, ukusa i mirisa. Mada nije zapaljiv, kiseonik je bitan za sagorjevanje.

Tečni kiseonik može eksplodirati u kontaktu sa oksidirajućim materijalima, naročito na visokim temperaturama.

 Višak kiseonika ili njegov manjak ima štetne posljedice po zdravlje ljudi.

 Udisanje kiseonika pod pritiskom izaziva zapaljenje pluća, krvarenje pluća i usporavanje procesa metabolizma.

Duže udisanje čistog kiseonika može biti fatalno po čovjeka

Nedostatak kiseonika dovodi do smanjenja isporuke kiseonika u krvi i usporavanje oksidacionih procesa u mozgu što dovodi do poremećaja u centralnom nervnom sistemu.

 

 1. Kod 19% kiseonika u vazduhu disanje je normalno i to je donja granica kod koje je dozvoljen normalan rad.
 2. Kod 17% kiseonika disanje postaje teže, naročito kod težih radova i dolazi do lupanja srca,
 3. Kod 15% kiseonika čovjek je nesposoban za intenzivniji rad i jače naprezanje
 4. Kod 12% kiseonika osjeća se bol u glavi, a atmosfera postaje opasna po život
 5. Kod 10% kiseonika nastupa gušenje, klonulost i glavobola
 6. Kod 9,5% kiseonika za 30 minuta nastupa smrt
 7. Kod 7% kiseonika nastupa smrt u kratkom vremenu

 Mjere zaštite:

 • Redovno vršiti kontrolu koncentracije kiseonika u radnoj atmosferi
 • Masti i ulja u dodiru sa čistim kiseonikom bivaju burno oksidisane uz pojavu plamena. Moraju se poduzeti mjere da bi se u  potpunosti odstranile iz instalacije u kojoj se nalazi ili provodi kiseonik. Odmaščivanje se izvodu pomoću organskih rastvarača od kojih je najčešće u upotrebi trihloretilen (C2HCl3).
 • Lična zaštitna sredstva koja se koriste pri radu sa kisonikom ne smiju na sebi imati tragove masnoće ili ulja.

 ZEMNI PLIN

 

Zemni plin nastaje raspadom fosilnih goriva bez prisustva vazduha. Dobiva se iz podzemnih izvora odakle se crpi putem bušotina.

Zemni plin je bezbojni plin, bez mirisa i okusa i  zagušljiv.

U određenoj smjesi sa zrakom je veoma zapaljiv i eksplozivan.

Donja granica eksplozivnosti je od      3,8 – 6,5 %, a gornja 13-17 %. Najveći intenzitet eksplozije je kod 10% plina u vazduhu.

Sadrži 80 – 95% sagorivih gasova.

Zapaljivost i eksplozivnost su uslovljene velikim sadržajem metana.  Tačka paljenja metana 928 0K. Toplotna moć mu je od 33400 – 37600 KJ/m3

Prosječan sastav (bivša SFRJ)

u vol%)

Metan   CH4                        

86,2-92,0 %          

Etan   C2H6                         

5,8-10,5 %

Propan   C3H8                     

0,2-3,0%

Butan   C4H10                      

0,1-0,3

Ugljendioksid    CO2

0,7-1,8 %     

Azot    N2

0,3-3,0 %                                 

Ostalo

0,1 – 0,3%

<< 02/2010 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28

MOJI LINKOVI 1

MOJI LINKOVI 2
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
6496

Powered by Blogger.ba